تصویر مرورگر وب
بروزرسانی های داخلی مجله پوشش رویدادها و اتفاقات

دامنه مجله لیلاج تغییر یافت!

بدینوسیله به اطلاع می رساند که دامنه مجله لیلاج با موضوع قمار و شرط بندی از آدرس پیشین www.leylaj.com به آدرس جدید www.leylajmag.com تغییر یافت.