دسته: فرهنگی و تاریخی

نمادهای مرتبط با شانس در فرهنگ عامه و جوامع انسانی مختلف

اعتقادات و باورهای مختلف بر پایه آنچه آنها را افسانه می نامیم همواره بخشی از فرهنگ جامعه های انسانی را تشکیل داده اند.

حکایت شیخ ابوسعید با قمارباز

اگرچه هدف و بنیاد مجله لیلاج انتشار مطالب پیرامون قمار و شرط بندی می باشد با اینحال درد بر زمین ریخته شدن خون های پاک هموطنانمان در مواجه با ضحاک های زمانه از یکسو و رسالت رسانه ای مجله در سکوت خبری حاکم در همدستی و یا غفلت از اشاره به این فاجعه انسانی موجب انتشار این مطلب گشت.

حکایت سلطان محمود با مرد دوالک باز

دوالک بازی نوعی بازی قمار بوده است که در میان مردم جامعه رواج داشته است و این حکایت از عطار نیشابوری در بخش هجدهم الهی نامه که حکایت سطلان محمود با مرد دوالک باز نام دارد به این بازی اشاره می کند.
عنوان 1 از 212 »