لیلاج

لیلاج (به انگلیسی Leylaj): نماد قمارباز چیره‌ دست. در اصل، شهرت ابوالفرج محمدبن عبیدالله (فوت: حدود ۳۶۰ قمری)، شطرنج‌ باز معروف و زبردست است که در شیراز در خدمت عضدالدولۀ دیلمی می‌زیست و کتاب منصوبات‌ الشطرنج را تالیف کرد. گویند تمام هستی خود را در قمار از دست داد. "فرهنگ فارسی عمید"

گرامی، آنچه در سایت مجله لیلاج بطور رایگان در اختیارتان قرار دارد به عنوان بخشی از مجموعه فعالیت هایی است که در آن تلاش گردیده، به دور از افراط و تفریط، به جنبه های مختلف و آگاهی بخش پیرامون موضوع بازی ها و سرگرمی های قمار و شرط بندی پرداخته شود.

قماربازی و شرط بندی صرفنظر از جنبه سرگرمی، همواره دارای یک بعد تاریخی و فرهنگی در میان جوامع انسانی بوده که فرصت تفریح و دور هم بودن را فراهم آورده است. همچنین سرزمین هایی چون ایران، افغانستان و تاجیکستان که در تعبیر عرف از آن ها به کشورهای فارس زبان نام برده می شود در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود شاهد تنیدگی عمیقی میان قشر عموم مردم و حتی درباریان با فرهنگ قماربازی بوده اند که شواهد آن امروزه نیز بر همگان آشکار است.

به هر ترتیب، اینروزها که یکجانبه نگری و تابوسازی در میان انسان ها رنگ و روی خود را بیش از هر زمان دیگری از دست داده است، فرصت مناسبی پیش آمده تا بدون ترس و با نگاهی صحیح مسائل پیرامون قمار و شرط بندی را مورد بازبینی قرار دهیم.

در این رابطه بر اساس آنچه که قصد آن از ابتدای راه اندازی مجله لیلاج نیز وجود داشته است، تعامل جامعه با این سرگرمی ها مانند بسیاری موضوعات دیگر تنها در قالب صحیح آن و با بدست آوردن آگاهی که ما را از قضاوت عجولانه یا غرض ورزی های نابجا باز می دارد امکانپذیر می باشد.