لیلاج

لیلاج (به انگلیسی Leylaj): نماد قمارباز چیره‌ دست. در اصل، شهرت ابوالفرج محمدبن عبیدالله (فوت: حدود ۳۶۰ قمری)، شطرنج‌ باز معروف و زبردست است که در شیراز در خدمت عضدالدولۀ دیلمی می‌زیست و کتاب منصوبات‌ الشطرنج را تالیف کرد. گویند تمام هستی خود را در قمار از دست داد. "فرهنگ فارسی عمید"

تو خوش شانسی، به این باور داشته باش.

شانس در همه حال بخشی از انواع قمار و شرط بندی میباشد؛ و البته مثبت اندیشی گامی به سوی کسب موفقیت است.

ایده جذابیه: یا همه چیز یا هیچ!

بلندپروازی پدیده ای رایج در میان قماربازان است؛ گاهی بد نیست کمی منطق را نیز چاشنی اهداف بزرگ خود کنید.

به اندازه جیب خود قمار کنید…

اصول قمار با مدیریت بودجه گره خورده است؛ خود را مسئول کنید تا هیچگاه بیش از توان مالی تان شرطبندی نکنید.