آموزشی مجموع آسیایی به همراه نمونه و مثال برای یادگیری پیش بینی ورزشی. در ادامه این نوشته خواهید آموخت که مجموع چیست؟ مجموع آسیایی چیست؟

در شرط بندی ورزشی و پیش بینی نتایج مسابقات گاه با واژه ها و اصطلاحاتی مواجه می شویم که ممکن است معنای آن واضح نباشد، در همین ارتباط پیشتر نیز نوشته ای تحت عنوان معنی اصطلاحات در پیش بینی فوتبال را منتشر کرده ایم. با اینحال، مفهوم اصطلاح “مجموع” و “مجموع آسیایی” موضوعی است که ممکن است برای برخی افراد کمی پیچیده تر باشد و از این جهت در این مطلب بطور ویژه به آن پرداخته خواهد شد.

حالت مجموع در پیش بینی ورزشی شامل موارد گوناگونی مانند مجموع گل تیم ها در وقت قانونی، مجموع گل در نیمه اول/دوم، مجموع گل یکی از تیم ها در نیمه اول/دوم و یا وقت قانونی مسابقه می باشد.

پیش بینی ورزشی مجموع و مجموع آسیایی

شناسایی و تشخیص مجموع و مجموع آسیایی از یکدیگر

این حالت های شرط بندی به دو صورت “مجموع” و “مجموع آسیایی” مشخص می گردند که بطور خلاصه به شکل زیر قابل تشخیص هستند:

 • اگر عدد ضریب فاقد اعشار باشد و یا اعشار آن به شکل ۰,۵ باشد از حالت مجموع استفاده شده است. مانند ضریب ۲، ۳ و یا ۴ که فاقد اعشار هستند و یا ۱,۵ ، ۲,۵ که دارای اعشار ۰,۵ هستند.
 • در صورتی که عدد ضریب دارای اعشار به صورت ۰,۲۵ و یا ۰,۷۵ باشد مجموع آسیایی خوانده می شود. به عنوان نمونه در ۱,۲۵ یا ۱,۷۵ از مجموع آسیایی استفاده شده است.

نمونه وضعیت های مختلف در حالت “مجموع”

آموزش شرط بندی و پیش بینی مجموع و مجموع آسیایی
آموزش شرط بندی و پیش بینی مجموع و مجموع آسیایی

در حالی که اعداد ضریب با اعشار ۰,۵ باشد شرط بندی در حالت برد و باخت صورت می گیرد و بازگشت شرط وجود نخواهد داشت. در ادامه چند نمونه از حالت مجموع را مرور خواهید کرد.

مجموع گل دو تیم در وقت قانونی بالای ۱,۵

این حالت یعنی اگر بازی در وقت قانونی بدون گل باشد و یا مجموعا تنها ۱ گل زده شود شرط باخت حساب می گردد ولی اگر در وقت قانونی ۲ گل یا بیشتر از آن زده شود برد حساب می شود.

مجموع گل دو تیم در وقت قانونی پایین ۱,۵

در این حالت اگر مسابقه در طول وقت قانونی خود بدون گل تمام شود و یا در مجموع تنها ۱ گل زده شود شرط برد حساب خواهد شد ولی اگر در وقت قانونی ۲ گل یا بیشتر زده شود باخت حساب می گردد.

مجموع گل دو تیم در وقت قانونی بالای ۲,۵

در صورتی که بازی در طول وقت قانونی بدون گل یا با ۱ گل و یا با ۲ گل به پایان برسد شرط باخت محاسبه می شود ولی اگر در مجموع ۳ گل و یا بیشتر زده شود شرط برنده خواهد بود.

مجموع گل دو تیم در وقت قانونی پایین ۲,۵

اگر مسابقه در وقت قانونی بدون گل یا با ۱ گل و یا ۲ گل به پایان برسد شرط برد محاسبه میگردد ولی اگر در مجموع ۳ گل و یا بیشتر زده شود نتیجه شرط باخت می باشد.

توجه داشته باشید که اگر عدد ضریب بدون اعشار باشد و مجموع گل زده با عدد برابر شود، آنگاه شرط برگشت خواهد خورد.

پیش بینی ورزشی مجموع و مجموع آسیایی – لیلاج

مجموع بالای ۲

 • اگر بازی در طول وقت قانونی بدون گل باشد یعنی مجموع گل ها ۰ باشد و یا تنها ۱ گل زده شود نتیجه شرط باخت خواهد بود.
 • اگر در مجموع ۲ گل زده شود شرط برگشت خواهد خورد.
 • اگر بیش از ۲ گل به ثمر برسد شرط برنده خواهد بود.

مجموع پایین ۲

 • اگر در طول وقت قانونی بازی بدون گل باشد “یعنی ۰ گل” یا تنها ۱ گل زده شود نتیجه شرط باخت است.
 • اگر در مجموع ۲ گل به ثمر برسد شرط برگشت می خورد.
 • اگر بیش از ۲ گل زده شود شرط برنده خواهد بود.

مجموع بالای ۳

 • اگر در بازی گلی به ثمر نرسد و تعداد گل ها مجموعا ۰ گل باشد یا تنها ۱ و یا ۲ گل زده شده باشد شرط برنده است.
 • اگر در مجموع ۳ گل زده شود شرط برگشت خواهد خورد.
 • اگر بیش از ۳ گل به ثمر برسد نتیجه شرط باخت می باشد.

نمونه وضعیت های مختلف در حالت مجموع آسیایی

آموزش شرط بندی و پیش بینی مجموع و مجموع آسیایی
آموزش شرط بندی و پیش بینی مجموع و مجموع آسیایی

در مجموع آسیایی اعداد دارای اعشار بصورت ۰,۲۵ و یا ۰,۷۵ هستند که در این حالت نتیجه شرط می تواند به حالت های زیر باشد:

 • نیم برد
  نیم باخت
 • برگشت شرط

در مجموع آسیایی نیز مانند هندیکپ آسیایی دوبل عدد به جز خود عدد ۰,۲۵ دارای حالت بالا و پایین است.

پیش بینی ورزشی مجموع و مجموع آسیایی – لیلاج

برای تنظیم این حالت ها می توانیم ۰,۲۵ را به ضریب اضافه کنیم و یا تا حالت بالا را بدست بیاوریم و یا اینکه ۰,۲۵ را از ضریب کم کنیم تا حالت پایین بدست بیاید. به عنوان نمونه در ضریب ۱,۲۵ حالت بالا ۱,۵ و حالت پایین ۱ می باشد یا مثلا در نمونه ای دیگر در ضریب ۰,۷۵ حالت بالا ۱ و حالت پایین ۰,۵ است.

در ادامه چند نمونه از حالت مجموع آسیایی را مرور خواهید کرد.

مجموع آسیایی بالای ۰,۲۵

این حالت تنها وضعیتی در مجموع آسیایی است که حالت بالا و پایین را نمی توان بر آن اعمال کرد. در این شرط اگر تعداد گل زده ۰ باشد نتیجه شرط باخت است و اگر ۱ و یا تعداد بیشتری گل زده شود شرط برنده خواهد بود.

مجموع آسیایی بالای ۰,۷۵

با اضافه و کم کردن ۰,۲۵ می توان حالت بالای این عدد را در ۱ و حالت پایین آن را در ۰,۵ بدست آورد.

 • اگر بازی بدون گل باشد در هر حالتی شرط بازنده حساب می شود.
 • در صورتی که ۱ در بازی ۱ گل زده شود به ازای حالت پایین نیمی از شرط برد حساب می شود و نیز به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت می خورد.
 • اگر مجموعا بیش از ۱ گل به ثمر برسد در ازای هر دو حالت بالا و پایین شرط برنده حساب می گردد.

مجموع آسیایی پایین ۰,۷۵

با اضافه کرد و کم نمودن ۰,۲۵ می توانیم حالت بالای عدد را در ۱ و حالت پایین را در ۰,۵ بدست بیاوریم.

 • اگر در بازی گلی زده نشود بطوریکه مجموع گل زده ۰ باشد شرط برنده حساب می گردد.
 • در صورتی که ۱ گل به ثمر برسد در ازای حالت پایین شرط نیم برد حساب می گردد و همچنین به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت خواهد خورد.
 • اگر بیشتر از ۱ گل در بازی به ثمر برسد، شرط در ازای هر دو حالت برنده خواهد شد.

مجموع آسیایی بالای ۱,۲۵

می توانیم با اضافه کردن یا کم کردن ۰.۲۵ در این عدد حالت بالای ۱,۵ و حالت پایین ۱ را ایجاد کنیم.

 • در صورتیکه در بازی گلی زده نشود نتیجه شرط در هر دو حالت بالا و پایین باخت خواهد بود.
 • اگر تنها ۱ گل به ثمر برسد نیمی از شرط در ازای حالت پایین برگشت می خورد و نیمی از شرط به ازای حالت بالا باخت خواهد بود.
 • در حالتی که بیش از ۱ گل به ثمر برسد در هر دو حالت شرط برنده خواهد شد.

مجموع آسیایی پایین ۱,۲۵

در اینجا نیز می توانیم حالت بالای ۱,۵ و حالت پایین ۱ را بدست بیاوریم.

 • در صورتیکه در بازی گلی زده نشود و مجموع تعداد گل زده ۰ باشد، شرط بدر هر دو حالت بالا و پایین برنده است.
 • اگر در مجوع تنها ۱ گل به ثمر برسد آنگاه در ازای حالت بالا شرط نیم برد حساب می گردد و نیم دیگر به ازای حالت پایین برگشت خواهد خورد.
 • در حالتی که بیشتر از ۱ گل زده شود در ازای هر دو حالت بالا و پایین شرط حساب خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *